Raporty bieżące

Korekta raportu bieżącego nr 28/2005 z dnia 7 października 2005 roku – Informacja o nabyciu akcji z emisji akcji serii B przez osobę zarządzającą.

Raport bieżący nr: 28/2005

Data: 24 maja 2007

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd spółki Tell S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 28/2005 z dnia 7 października 2005 r. omyłkowo podano błędną liczbę przydzielonych akcji. Poprawna treść raportu brzmi następująco:
Zarząd spółki Tell S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że Stanisławowi Górskiemu – osobie zarządzającej Spółką emitenta – w wyniku przydziału akcji serii B z subskrypcji trwającej od dnia 26.09.2005r. do dnia 07.10.2005r. przydzielono 1368 akcji serii B o wartości 63.612,00 PLN.


Podstawa prawna: Art. 160 ust.4 Ustawy o obrocie-informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Podpisano:  Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu