Raporty bieżące

Korekta raportu bieżącego nr 50/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku – Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta

Raport bieżący nr: 50/2008

Data: 13 lutego 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), Zarząd TELL S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 50/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. omyłkowo podano błędne dane dotyczące nabycia akcji własnych emitenta w dniu 15 grudnia 2008 r., i w konsekwencji również błędne dane dotyczące łącznie posiadanych przez emitenta akcji własnych, ich udziału w kapitale zakładowym, odpowiadających im głosów i ich udziału w ogólnej liczbie głosów.

Poniżej prawidłowa treść raportu nr 50/2008:

Działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), Zarząd TELL S.A. informuje, że w dniu 15 grudnia 2008 r., na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, emitent nabył 117.025 (sto siedemnaście tysięcy dwadzieścia pięć) akcji własnych po średniej cenie 6,99 zł (sześć złotych 99/100) za akcję.
Wartość nominalna nabytych akcji to 23.405 zł.
Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym to 1,85 %, a liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadająca nabytym akcjom to 117.025 (co stanowi 1,37 % ogólnej liczby głosów).

Po nabyciu akcji będących przedmiotem niniejszego raportu, emitent posiada łącznie 346.748 akcje własne, stanowiące 5,48 % kapitału zakładowego emitenta, którym odpowiadają 346.748 głosy, stanowiące 4,06 % ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu