Raporty bieżące

Korekta raportu bieżącego nr 53/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku – Informacja o nabyciu akcji własnych emitenta

Raport bieżący nr: 53/2008

Data: 13 lutego 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), Zarząd TELL S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 53/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r., omyłkowo podano błędne dane dotyczące łącznie posiadanych przez emitenta akcji własnych, ich udziału w kapitale zakładowym, odpowiadających im głosów i ich udziału w ogólnej liczbie głosów.

Poniżej prawidłowa treść odpowiedniej części raportu nr 53/2008:

Po nabyciu akcji będących przedmiotem niniejszego raportu, emitent posiada łącznie 364.958 akcje własne, stanowiące 5,77 % kapitału zakładowego emitenta, którym odpowiadają 364.958 głosy, stanowiące 4,27 % ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu