Raporty bieżące

Korekta raportu rocznego za 2006 rok.

Raport bieżący nr: 21/2007

Data: 24 maja 2007

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §3 ust.1 i § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744) informuje, że w raporcie rocznym za 2006 r., opublikowanym w dniu 23 kwietnia 2007 r., w części „Sprawozdanie Zarządu z działalności TELL S.A. za rok 2006”, w pkt. 3.16 „Liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie) na dzień 31.12.2006.” oraz w pkt.3.18 „Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również) zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.” zostały podane błędne dane dotyczące akcji posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące. W treści raportu nie uwzględniono informacji o transakcji na akcjach spółki, której dotyczył raport nr 10/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. oraz korekty raportu nr 28/2005 z dnia 7 października 2005 roku.

W załączeniu prawidłowa treść odpowiedniej części raportu.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu