Raporty bieżące

Korekta raportu rocznego za 2007 rok.

Raport bieżący nr: 9/2008

Data: 28 kwietnia 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §3 ust.1 i § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744) informuje, że w opinii biegłego rewidenta zawartej w raporcie rocznym za 2007 r., opublikowanym w dniu 25 kwietnia 2008 r., omyłkowo została wskazana błędna kwota zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2007 r. Właściwa kwota zysku netto to 6.599 tys. zł. W załączeniu odpowiednio skorygowana opinia biegłego.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu