Raporty bieżące

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2007 roku.

Raport bieżący nr: 23/2007

Data: 24 maja 2007

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §3 ust.1 i § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744) informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2007 r., opublikowanym w dniu 15 maja 2007 r., w części „Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2007, w pkt. 15. „ Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu TELL S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji TELL S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego” oraz w pkt. 16. „Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego” zostały podane błędne dane dotyczące akcji posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące. W treści raportu nie uwzględniono informacji o transakcji na akcjach spółki, której dotyczył raport nr 10/2007 z dnia 26 lutego 2007 r. oraz korekty raportu nr 28/2005 z dnia 7 października 2005 roku.

W załączeniu prawidłowa treść odpowiedniej części raportu.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu