Raporty bieżące

Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku.

Raport bieżący nr: 32/2023

Data: 21 grudnia 2023

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że zgodnie z wykonaniem zaleceń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 grudnia 2023 r., wydanego na podstawie przepisu art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 ) przekazuje do publicznej wiadomości informację o przedmiocie i charakterze korekty śródrocznego skonsolidowanego raportu okresowego Grupy OEX za III kwartał 2023 r. oraz śródrocznego raportu okresowego OEX S.A. za III kwartał 2023 r. opublikowanego w dniu 8 listopada 2023 r.

Zarząd OEX S.A. informuje, że w opublikowanym w dniu 8 listopada 2023 r. śródrocznym skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy OEX za III kwartał 2023 roku oraz śródrocznym raporcie okresowym OEX S.A. za III kwartał 2023 r. uzupełniono dane w zakresie prezentacji:

– skonsolidowanego sprawozdania z wyniku i skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów poprzez zamieszczenie wyżej wymienionych sprawozdań za bieżący okres śródroczny tj. okres od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. oraz porównawczy okres śródroczny tj. od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.,

– sprawozdania z wyniku i sprawozdania z całkowitych dochodów poprzez zamieszczenie wyżej wymienionych sprawozdań za bieżący okres śródroczny tj. okres od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. oraz porównawczy okres śródroczny tj. od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.

Jednocześnie w celu prawidłowej prezentacji danych za okres od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r., Zarząd OEX S.A. dokonał korekt prezentacyjnych w zakresie prezentacji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz przychodów i kosztów finansowych za okres bieżącego roku obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2023 r. W wyniku wprowadzonych zmian prezentacyjnych:

– wartość pozostałych przychodów operacyjnych oraz pozostałych kosztów operacyjnych uległa zwiększeniu o 517 tys. zł,

– wartość przychodów i kosztów finansowych uległa zmniejszeniu o 606 tys. zł.

Korekty te nie wpłynęły na wysokość wyniku finansowego OEX S.A. oraz Grupy OEX.

Szczegółowy opis dokonanych korekt śródrocznego skonsolidowanego raportu okresowego Grupy OEX za III kwartał 2023 r. oraz śródrocznego raportu okresowego OEX S.A. za III kwartał 2023 r. zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd OEX S.A. informuje, że pozostałe dane zawarte w wyżej wymienionych sprawozdaniach nie uległy zmianie.

Zgodnie z par. 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 poz.757 z późn. zm.), Spółka w dniu dzisiejszym przekaże do publicznej wiadomości skorygowany śródroczny skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej OEX za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku.

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu