Raporty bieżące

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 rok

Raport bieżący nr: 23/2011

Data: 8 sierpnia 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §3 ust.1 i § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje o dokonaniu korekty skonsolidowanego raportu rocznego emitenta za 2010 r., opublikowanego w dniu 21 marca 2011 r.

Korekta dotyczy pkt.4.15 sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej emitenta; w opublikowanym sprawozdaniu omyłkowo zamieszczono tabelę zawierającą sumy wynagrodzeń wszystkich Członków Rady Nadzorczej i Zarządu emitenta, zamiast danych dotyczących wynagrodzeń określonych odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta.
W załączeniu treść dokonanej korekty

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Robert Krasowski – Członek Zarządu; Stanisław Górski – Członek Zarządu