Raporty bieżące

Ład korporacyjny – Komitety Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr: 24/2008

Data: 15 lipca 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §29 ust.3 Regulaminu Giełdy, informuje, że wśród powołanych Członków Rady Nadzorczej trzeciej kadencji nie ma osoby będącej niezależnym Członkiem Rady i jednocześnie posiadającej kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów, tym samym emitent nie stosuje zasady nr 7 części III Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Przyczyną takiej sytuacji jest zmiana składu Rady Nadzorczej spowodowana rezygnacją dotychczasowego Członka Rady z ubiegania się o wybór w następnej kadencji, o czym emitent powziął wiadomość w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia powołującego Członków Rady trzeciej kadencji. Zarząd emitenta dołoży starań, aby przy powoływaniu kolejnych Członków Rady Nadzorczej wśród kandydatów znalazła się osoba spełniająca kryteria niezależności i jednocześnie posiadająca kompetencje w zakresie rachunkowości i finansów.

Ponadto Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2008 r. podjęła decyzję o niepowoływaniu komitetów, w tym w szczególności komitetu audytu, a tym samym o wykonywaniu zadań komitetu audytu przez Radę (zgodnie z możliwością przewidzianą we wskazanej wyżej zasadzie DPSN).


Podstawa prawna: Inne uregulowania

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu