Raporty bieżące

Nabycie akcji własnych w wyniku rozliczenia oferty zakupu akcji OEX

Raport bieżący nr: 32/2019

Data: 4 grudnia 2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. oraz do raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r., Zarząd OEX S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło przeniesienie własności i rozliczenie zakupu 421.052 akcji własnych, które Spółka nabyła w związku z ogłoszoną w dniu 19 listopada 2019 r. ofertą zakupu akcji Spółki („Oferta”). Przeniesienie własności akcji pomiędzy akcjonariuszami a Spółką zostało dokonane poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie oraz rozliczone w ramach systemu depozytowo-rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
W związku ze skupem akcji własnych prowadzonym przez Spółkę na podstawie Oferty, Spółka nabyła łącznie 421.052 akcji własnych o wartości nominalnej 0,20 zł każda, po cenie 19,00 zł za jedną akcję i łącznej cenie 7.999.988 zł. Nabyte akcje własne stanowią 5,27% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR
Podpisano:
Robert Krasowski – członek zarządu
Tomasz Słowiński – członek zarządu