Raporty bieżące

Nabycie przez Spółkę, w ramach wezwania, akcji własnych w celu umorzenia, w wykonaniu porozumienia mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr: 36/2021

Data: 23 sierpnia 2021

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść raportu:
Zarząd OEX S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2021, informuje, że w dniu dzisiejszym – wskutek rozliczenia w KDPW transakcji nabycia przez Spółkę akcji własnych zawartej w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż 1.525.966 zdematerializowanych i notowanych w obrocie na rynku regulowanym GPW akcji zwykłych Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych każda („Akcje”), reprezentujących 17,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które w dniu 11 czerwca 2021 r. zostało ogłoszone przez Spółkę (będącą jedynym podmiotem nabywającym akcje w tym wezwaniu) na podstawie art. 74 ust. 2 i art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), po cenie wynoszącej 21,50 złotych za jedną akcję („Wezwanie”), w wykonaniu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy (zawartego przez Spółkę i jej 13 akcjonariuszy, posiadających przed Wezwaniem łącznie 6.042.966 akcji Spółki reprezentujących 82,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) w zakresie współdziałania obejmującego doprowadzenie do utraty przez Spółkę statusu spółki
publicznej wskutek przeprowadzenia procedury wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW – Spółka nabyła, w wyniku Wezwania i na określonych w nim warunkach, za łączną kwotę 15.633.187,50 złotych, 727.125 Akcji reprezentujących 8,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w celu ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. Przed nabyciem Spółka nie posiadała żadnych akcji własnych; wykonywanie przez Spółkę prawa głosu z nabytych Akcji jako akcji własnych, jest wyłączone z mocy art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu