Raporty bieżące

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 44/2008

Data: 25 listopada 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o zwołaniu na dzień 19 grudnia 2008 r. o godz.14.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w siedzibie Spółki przy ul. Fortecznej 19A.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wprowadzenia w Spółce programu opcji menadżerskich i uchylenia uchwał.
6. Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe, uprawniające do uczestnictwa w Zgromadzeniu należy składać do dnia 11 grudnia 2008 r., w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00, w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Fortecznej 19 A

Jednocześnie działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), Zarząd TELL S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 19 grudnia 2008 roku.
Jednocześnie Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, dostępne są dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w szczególności uchwała Zarządu dotycząca zwołania zgromadzenia, jego porządku obrad i projektów uchwał wraz z uzasadnieniem

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu