Raporty bieżące

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 3/2008

Data: 11 marca 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o zwołaniu na dzień 21 kwietnia 2008 r. o godz.14.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w budynku World Trade Center Poznań przy ul. Bukowskiej 12.

Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opcji menadżerskich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Zmiana Statutu Spółki.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe, uprawniające do uczestnictwa w Zgromadzeniu należy składać do dnia 13 kwietnia 2008 r., w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 16.00, w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Fortecznej 19 A.

Jednocześnie Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 kwietnia 2008 r.:

Zmiany Statutu Spółki:

§51
dotychczasowe brzmienie: -,

projektowana zmiana:
1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż o 64.500,00 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset ) złotych poprzez emisję nie więcej niż 64.500 (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Prawo do objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 r.,

§14 ust.5
dotychczasowe brzmienie:
Za niezależnego członka Rady Nadzorczej nie może być w szczególności uznana osoba, która:
1) była członkiem Zarządu Spółki w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed
powołaniem,
2) była audytorem Spółki lub pracownikiem audytora w okresie ostatnich 3 lat
obrotowych przed powołaniem,
3) która, pośrednio lub bezpośrednio, otrzymywała w ostatnim roku przed powołaniem
wynagrodzenie z tytułu osobistego świadczenia usług, co miałoby istotny wpływ na
podejmowanie niezależnych decyzji,
4) posiada, bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 1% akcji Spółki,
5) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia w
stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.,

projektowana zmiana:
usunięcie ust.5 §14.

Zarząd TELL S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 10 marca 2008 r. uchwałę, w której zaakceptowała przedstawiony wyżej porządek obrad oraz projektowane zmiany statutu Spółki.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu