Raporty bieżące

Ocena i rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca podziału zysku za 2022 r.

Raport bieżący nr: 19/2023

Data: 20 czerwca 2023

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 opublikowanego dniu 1 czerwca 2023 r. dotyczącego uchwały Zarządu OEX S.A. („Spółka”) w sprawie rekomendowanego podziału zysku za 2022 r. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 20 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny powyższego wniosku i po analizie otrzymanych od Zarządu informacji na temat bieżącej i planowanej sytuacji finansowej Spółki oraz po wewnętrznej dyskusji uznała, że sytuacja Spółki pozwala na zwiększenie kwoty, która mogłaby zostać wypłacona jej akcjonariuszom w formie dywidendy. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła w związku z tym rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 92.991.395,19 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 19/100):

  1. a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 27.367.228,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i 00/100), tj. 4,00 zł (cztery złote i zero groszy) na każdą akcję Spółki uczestniczącą w dywidendzie (bez uwzględnienia akcji własnych Spółki);
  2. b) na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy, tj. 65.624.167,19 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych i 19/100).

 

Ostateczną decyzję o podziale zysku za rok 2022 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 28 czerwca 2023 r.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu