Raporty bieżące

Ocena wpływu epidemii koronawirusa Covid-19 na działalność Grupy Kapitałowej OEX

Raport bieżący nr: 04/2020

Data: 20 marca 2020

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do zaleceń organów nadzoru, przekazuje informację o wstępnej ocenie wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19 na działalność, wyniki finansowe i perspektywy Grupy Kapitałowej Emitenta (dalej „Grupy Emitenta”).

Zarząd Emitenta ocenia, że rozprzestrzenianie się koronawirusa Covid-19 i skutki działań podejmowanych przez polskie władze w celu ograniczenia epidemii, w tym w szczególności ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (rozporządzenie Ministra Zdrowia opublikowane w dniu 13 marca 2020 r.) stanu zagrożenia epidemicznego, a obecnie stanu epidemii, mają negatywny, choć bardzo zróżnicowany i niejednoznaczny, wpływ na działalność operacyjną Grupy Emitenta we wszystkich segmentach działalności i mogą mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe, choć jakiekolwiek szacunki dotyczące wpływu na sytuację Emitenta w dłuższym okresie są obecnie niemożliwe ze względu na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne.

Wśród głównych czynników mających negatywny wpływ na prowadzoną przez Grupę Emitenta działalność we wszystkich obszarach, są ograniczenia dostępnego personelu, będące skutkiem zaleceń zamknięcia szkół i związanej z tym konieczności podjęcia przez pracowników opieki nad dziećmi, wzmożonej ostrożności i samoizolacji w przypadku przeziębienia i innych chorób oraz obaw przed zakażeniem.

Jednym z istotnych zdarzeń wpływających na działalność Grupy Emitenta realizowaną w obszarze Retail Services, w części związanej z Zarządzaniem siecią punktów sprzedaży detalicznej, jest zamknięcie sklepów w centrach handlowych, a częściowo również w innych lokalizacjach. Takie sklepy stanowią obecnie łącznie ok. 35% sieci sprzedaży zarządzanej przez Grupę Emitenta dla operatorów sieci telefonii komórkowej. Równocześnie Zarząd Emitenta odnotowuje znacząco niższą aktywność konsumentów również w tej części sieci sklepów, która nie została dotknięta restrykcjami i pozostała otwarta. Emitent planuje negocjacje obecnego systemu rozliczeń prowizyjnych z operatorami, co w przypadku wypracowania satysfakcjonujących obie strony rozwiązań powinno pozwolić na neutralizację części spadku przychodów. Należy się jednak spodziewać, że negatywny wpływ powyżej opisanych zdarzeń na wyniki Grupy Emitenta będzie istotny, przynajmniej w krótkim okresie.

W segmencie Wsparcia Sprzedaży odnotowano znaczące ograniczenie skali działalności, co wynika z jednej strony z odwoływania targów czy eventów, których organizacją zajmowały się spółki tego Segmentu, a z drugiej z obostrzeń wprowadzonych przez część punktów sprzedaży detalicznej (związanych z zaleceniami Ministra Zdrowia i innych właściwych organów dotyczących środków ostrożności w placówkach handlowych), co przełożyło się na istotne ograniczenia w pracy obsługujących te punkty przedstawicieli handlowych zatrudnianych przez spółki Segmentu. Jednocześnie 95% klientów na chwilę obecną deklaruje utrzymanie budżetów planowanych na rok 2020. Trwają rozmowy z kluczowymi klientami mające na celu wypracowanie rozwiązań umożliwiających utrzymanie obecnej liczby stanowisk pracy w ramach struktur terenowych działających na ich rzecz pomimo zdarzeń opisanych powyżej.

W obszarze eCommerce Services (obejmuje działalność segmentu E-Biznes i spółki Voice Contact Center) nie doszło do dnia publikacji niniejszego raportu do zmniejszenia liczby kontraktów, które miałoby istotny wpływ na poziom realizowanego biznesu. Wystąpiły jednak ograniczenia dotyczące dostępności pracowników, które osiągnęły w niektórych spółkach w tym segmencie ponad 20% ich ogólnej liczby. Ograniczeniu uległa także realizacja usług związanych z obsługą procesów zakupowych produktów wytwarzanych w Azji oraz logistyką międzynarodową, które to usługi stanowią uzupełniające źródło przychodów w segmencie. Istotne wahania kursu złotego do euro mogą mieć znaczący negatywny wpływ na wyniki tego segmentu działalności, mimo podejmowanych prób kontraktowego ograniczenia wzrostu kosztu euro w działalności Grupy Emitenta. O ile nie uda się zmienić zasad rozliczeń w euro (np. ustalenie kursu wymiany niezależnego od rynku), a złoty będzie się dalej osłabiał, zachodzi ryzyko znaczącego wzrostu kosztów działalności w tym segmencie (głównie kosztów wynajmu powierzchni magazynowej).

Na chwilę obecną Zarząd Emitenta jest w stanie ocenić w sposób przybliżony wpływ epidemii koronawirusa Covid-19 na bieżącą działalność operacyjną Grupy Emitenta. Wiążący się z tym spodziewany spadek przychodów jest jednak trudny do oszacowania, podobnie jak wpływ tego spadku na wyniki Grupy Emitenta za cały 2020 r.

Warto podkreślić, że Zarząd Emitenta odnotowuje dobry stan płynności Grupy OEX oraz nie spodziewa się jego istotnego pogorszenia w najbliższym czasie.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji, Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19 na działalność Grupy Emitenta. Wszystkie istotne zdarzenia wpływające na generowane wyniki finansowe, płynność i sytuację gospodarczą Emitenta będą, w przypadku ich wystąpienia, wraz z oceną ich wpływu, publikowane w kolejnych raportach bieżących.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Artur Wojtaszek – Członek Zarządu