Raporty bieżące

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości CONNEX Sp. z o.o.

Raport bieżący nr: 20/2010

Data: 14 maja 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 24) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2010, informuje, że w dniu 14 maja 2010 r. powziął wiadomość o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości CONNEX Sp. z o.o. (spółki zależnej emitenta). Postanowienie w tej sprawie wydał Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, na podstawie art.13 ust.1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze – ponieważ majątek dłużnika (CONNEX Sp. z o.o.) nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu