Raporty bieżące

Oferta zakupu akcji spółki – rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji

Raport bieżący nr: 45/2012

Data: 10 grudnia 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zarząd emitenta w nawiązaniu do raportu nr 44/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. informuje o rozpoczęciu w dniu 10 grudnia 2012 r. przyjmowania ofert sprzedaży akcji emitenta, w ramach oferty zakupu akcji emitenta opublikowanej w dniu 3 grudnia 2012 r.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji będzie trwało do dnia 28 grudnia 2012 r.

Treść oferty zakupu akcji została opublikowana na stronie internetowej emitenta, a także na stronie internetowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury przyjmowania zapisów w odpowiedzi na ofertę można uzyskać w POK Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. lub w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. pod numerami telefonów (061) 856 46 50, (22) 586 85 64.

Oferta, o której mowa wyżej nie stanowi wezwania w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. nr 185 poz.1439 z 2009 r. ze zmianami).

Podstawa prawna:
Art.56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano:
Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu