Raporty bieżące

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w ramach procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia w wykonaniu porozumienia mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr: 23/2021

Data: 11 czerwca 2021

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Treść raportu:

 

Zarząd OEX S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021, informuje o ogłoszeniu w dniu dzisiejszym przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż 1.525.966 zdematerializowanych i notowanych w obrocie na rynku regulowanym GPW akcji zwykłych Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych każda, reprezentujących 17,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”).

Wezwanie zostało ogłoszone przez Spółkę (będącą jedynym podmiotem nabywającym akcje w Wezwaniu) na podstawie art. 74 ust. 2 i art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), w  wykonaniu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy (zawartego przez Spółkę i jej 13 akcjonariuszy posiadających łącznie 6.042.966 akcji Spółki reprezentujących 82,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) w zakresie współdziałania obejmującego doprowadzenie do utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej wskutek przeprowadzenia procedury wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW.

Cena, po której Spółka będzie nabywała akcje w Wezwaniu wynosi 21,50 zł (dwadzieścia jeden złotych i 50/100) za jedną akcję. Zapisy na akcje w Wezwaniu będą przyjmowane w okresie od dnia 15 lipca do dnia 13 sierpnia 2021 r.

Treść Wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu