Raporty bieżące

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w ramach procesu nabywania przez Spółkę akcji własnych w wykonaniu porozumienia mającego na celu doprowadzenie do wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr: 29/2024

Data: 6 czerwca 2024

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

 

Zarząd OEX S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2024, informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do ogłoszenia – na podstawie art. 73 ust 1  i art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) – wezwania do zapisywania się na sprzedaż 489.514 zdematerializowanych i notowanych w obrocie na rynku regulowanym GPW akcji zwykłych Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 złotych każda, reprezentujących 5,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”).

Wezwanie zostało ogłoszone przez Spółkę (będącą jedynym podmiotem nabywającym akcje w Wezwaniu), która działa w tym zakresie wspólnie z jej 11 akcjonariuszami posiadającymi łącznie 6.352.293 akcji Spółki reprezentujących 94,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,  w wykonaniu zawartego między nimi w dniu 29 kwietnia 2024 r. porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczącego współdziałania obejmującego doprowadzenie do utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej wskutek przeprowadzenia procedury wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW.

Cena, po której Spółka będzie nabywała akcje w Wezwaniu wynosi 54,00 zł (pięćdziesiąt cztery złote) za jedną akcję. Zapisy na akcje w Wezwaniu będą przyjmowane w okresie od dnia 10 czerwca do dnia 9 lipca 2024 r. przez podmiot pośredniczący, którym jest Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.

Treść Wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu