Raporty bieżące

Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Raport bieżący nr: 27/2007

Data: 12 czerwca 2007

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając w oparciu §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Tell S.A. przekazuje w załączeniu aktualne oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
Treść oświadczenia w brzmieniu opublikowanym w raporcie bieżącym nr 17/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. została zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Podpisano:  Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu