Raporty bieżące

Oświadczenie Zarządu w sprawie spadków notowań akcji TELL S.A.

Raport bieżący nr: 32/2008

Data: 29 sierpnia 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do obserwowanych w ostatnich dniach spadków notowań akcji Tell SA, Zarząd Spółki informuje, że nie widzi podstaw do tak znaczącej przeceny walorów Spółki.

Według najlepszej wiedzy Zarządu, działalność operacyjna spółek z grupy Tell przebiega bez zakłóceń. W zakresie tej działalności, jak i w bezpośrednim otoczeniu Spółki i jej podmiotów zależnych, nie wystąpiły żadne zdarzenia, które mogłyby mieć negatywny wpływ na poziom przychodów lub kosztów, czy też stanowić zagrożenie dla sytuacji finansowej i perspektyw Grupy kapitałowej.

Jednocześnie, Zarząd informuje iż podjął decyzję o zarekomendowaniu Radzie Nadzorczej rozpoczęcia procesu skupu akcji własnych Spółki.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie-informacje poufne

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu