Raporty bieżące

Podjęcie decyzji o zawiązaniu rezerw

Raport bieżący nr: 5/2023

Data: 28 marca 2023

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 28 marca 2023 roku Spółka otrzymała od zarządów swoich spółek zależnych OEX Cursor S.A., Fulfilio Sp. z o.o. oraz OEX24 Sp. z o.o. (dalej „Spółki Zależne”) informacje o podjęciu przez nie, w ramach prac nad przygotowaniem oraz badaniem sprawozdań finansowych za 2022 rok, decyzji o utworzeniu w tych spółkach rezerw w łącznej wysokości 17,3 mln PLN, które obciążą wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej OEX S.A. za 2022 rok.

Rezerwy zostały utworzone w związku z toczącymi się w Spółkach Zależnych kontrolami oraz postępowaniami podatkowymi w zakresie prawidłowości rozliczeń podatku VAT od wybranych transakcji handlowych realizowanych w latach 2017-2020, o których Emitent informował w trybie raportów bieżących i okresowych. Fakt podjęcia przez zarządy Spółek Zależnych decyzji o utworzeniu wspomnianych rezerw nie wynika ze zmiany ich stanowiska wobec stawianych przez organy podatkowe prowadzące kontrole i postępowania tez i zarzutów, które zarządy Spółek Zależnych nadal uważają za całkowicie bezzasadne. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę:

  • długotrwałość toczących się kontroli i postępowań,
  • brak zauważalnych zmian w stanowiskach organów podatkowych, pomimo przedstawiania przez Spółki Zależne dowodów świadczących zdaniem ich zarządów o prawidłowym sposobie przeprowadzenia i rozliczania transakcji będących przedmiotem kontroli i postępowań i, tym samym, braku podstaw do dalszego ich prowadzenia,
  • coraz częstsze, choć zdaniem zarządów Spółek Zależnych nieuzasadnione, stosowanie przez organy podatkowe, również na wczesnym etapie (w tym nawet przed zakończeniem kontroli podatkowej) zabezpieczenia na majątku kontrolowanych Spółek Zależnych, mogącego potencjalnie prowadzić do utrudnień i zagrożeń dla prowadzonej przez nie działalności,
  • niepewność co do terminu i rezultatu ostatecznych rozstrzygnięć w sprawach prowadzonych przez organy podatkowe w Spółkach Zależnych,
  • potencjalnie istotny negatywny wpływ ewentualnych niekorzystnych rozstrzygnięć w tych sprawach na wyniki Spółek Zależnych,

zarządy Spółek Zależnych postanowiły, kierując się zasadą ostrożności i w uzgodnieniu z biegłym rewidentem prowadzącym badania sprawozdań finansowych Spółek Zależnych, o utworzeniu rezerw w kwotach:

  • 9.037 988 PLN w przypadku spółki OEX Cursor S.A.,
  • 3.393.921 PLN w przypadku spółki Fulfilio sp. z o.o. oraz
  • 4.898.295 PLN w przypadku spółki OEX24 sp. z o.o.

 

Wobec toczących się kontroli i postępowań względem OEX24, Zarząd OEX S.A. podjął, w związku ze zidentyfikowanym ryzykiem braku zwrotu pożyczek udzielonych na rzecz OEX24, decyzję o utworzeniu rezerwy w wysokości 7.160.044 PLN, która obciąży wynik jednostkowy OEX S.A. za 2022 rok.

Jak wspomniano powyżej, zarządy Spółek Zależnych w pełni podtrzymują swoje stanowisko o bezzasadności tez i zarzutów stawianych przez organy podatkowe w ramach prowadzonych kontroli i postępowań oraz deklarują zamiar skorzystania ze wszystkich dostępnych środków odwoławczych i kroków prawnych w celu ochrony uzasadnionych interesów Spółek Zależnych i uzyskania finalnego pozytywnego dla Spółek Zależnych rezultatu toczących się kontroli i postępowań podatkowych.

Dodatkowo Emitent informuje, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego prace nad przygotowaniem sprawozdań finansowych Spółek Zależnych oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OEX S.A. za rok 2022 pozostają w toku, w związku z czym ostateczna kwota utworzonych rezerw zostanie potwierdzona i ujęta w raporcie rocznym, którego publikacja została zaplanowana na dzień 5 kwietnia 2023 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski  – Członek Zarządu