Raporty bieżące

Powiadomienie o transakcjach na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 8/2022

Data: 22 lutego 2022

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 lutego 2022 r. Spółka otrzymała od Pana Rafała Stempniewicza, pełniącego obowiązki Członka Zarządu OEX S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu