Raporty bieżące

Powiadomienie o transakcji na akcjach OEX S.A.

Raport bieżący nr: 30/2020

Data: 28 grudnia 2020

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2020 r. Spółka otrzymała od Precordia Capital Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w OEX S.A., tj. Panem Jerzym Motz (Prezes Zarządu), powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Rafał Stempniewicz – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu