Raporty bieżące

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 12/2011

Data: 29 kwietnia 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt. 21) i 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), informuje, że w dniu 28 kwietnia 2011 r. emitent powziął wiadomość o decyzji pana Tomasza Grabiaka – Członka Rady Nadzorczej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji. Pan Tomasz Grabiak nie podał powodów rezygnacji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010, w dniu 28 kwietnia 2011 r. powołało do składu Rady Nadzorczej czwartej kadencji następujące osoby:

Pana Piotra Karmelitę,

Pana Tomasza Buczaka,

Panią Mariolę Więckowską,

Pana Marka Piątkowskiego,

Pana Pawła Turno.

W załączeniu wymagane przepisami rozporządzenia informacje dotyczące wszystkich osób powołanych do składy Rady Nadzorczej czwartej kadencji.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu