Raporty bieżące

Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr: 19/2008

Data: 25 czerwca 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §5 ust.1 pkt. 21) i 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu 24 czerwca 2008 r. emitent powziął wiadomość o decyzji pana Janusza Samelaka – Sekretarza Rady Nadzorczej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji. Pan Janusz Samelak nie podał powodów rezygnacji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2007, w dniu 24 czerwca 2008 r. powołało do składu Rady Nadzorczej trzeciej kadencji następujące osoby:

Panią Mariolę Więckowską,

Pana Tomasza Buczaka,

Pana Pawła Turno,

Pana Tomasza Grabiaka,

Pana Piotra Karmelitę.

1. Pani Mariola Więckowska posiada wykształcenie wyższe, prawnicze. Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Bezpośrednio po studiach podjęła aplikację prokuratorską, zakończoną egzaminem i funkcją asesora. Następnie zdała egzamin i uzyskała uprawnienia radcy prawnego.

Pani Mariola Więckowska:
– w 1990 r. rozpoczęła pracę w Biurze Usług Konsultingowych i Obsługi Kapitału sp. z o.o. w Poznaniu, nadzorując pracę działu prawnego. Wypracowywała strategię prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w oparciu o diagnozę stanu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych roszczeń reprywatyzacyjnych osób trzecich,

– następnie w ramach działalności Kancelarii Prawnej prowadziła doradztwo prawne dla przedsięwzięć kapitałowych. Przez trzy lata była zatrudniona w Departamencie Trudnych Kredytów – Wydziale Restrukturyzacji Centrali Banku BZ WBK S.A. w Poznaniu. W ramach Departamentu prowadziła szereg procesów polegających na kompleksowej diagnozie stanu prawnego przedsiębiorców, przekształceniach własnościowych i negocjacjach z inwestorami strategicznymi, w celu restrukturyzacji zadłużenia,

– w ramach własnej Kancelarii Prawnej obsługiwała szereg podmiotów prawa handlowego i osób fizycznych, głównie doradzając w zakresie strategii właścicielskiej. Była autorem pierwszych umów na przedsięwzięcia developerskie w Poznaniu, prowadząc obsługę prawną przedsięwzięcia tj. od regulacji stanu prawnego gruntów, poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, redakcję umów z uczestnikami procesu budowlanego, po umowy z najemcami lokali, którzy współuczestnicząc w procesie uzyskali ulgi budowlane,

– uczestniczyła w Radach Nadzorczych wielu spółek prawa handlowego w tym spółek publicznych takich jak „RELPOL” S.A. i „ELZAB” S.A. ZAP-Petro Sp. z o.o., Aton HT S.A.,

– prowadziła szereg wykładów dla zarządów, dyrektorów i członków rad nadzorczych (m.innymi dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. oraz TP S.A., Wielkopolskiej Szkoły Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu) oraz dla przedsiębiorców ubiegających się o notowanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.

– prowadziła negocjacje z firmami farmaceutycznymi w procesie pozyskania inwestora dla Cefarmu w Poznaniu. Wykonała doradztwo prawne i wszelkie dokumenty, umowy i uchwały w procesie fuzji tej spółki z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A.. Sporządziła część prawną prospektu emisyjnego na zlecenie PGF S.A.

– w ramach doradztwa prawnego prowadziła obsługę ofert publicznych m.inn. dla TALEX S.A., PBG S.A., PROFI S.A., BBI Development S.A., Zeneris S.A., Hardex S.A., TELL S.A, Stelmet S.A.

– od lipca 2004 r. tj. po fuzji prowadzonej przez siebie Kancelarii z Kancelarią Celichowski & Szyndler s.c., jest wspólnikiem w Kancelarii Celichowski – Szyndler-Więckowska i Partnerzy (CSW) w Poznaniu

Funkcję Członka Rady Nadzorczej TELL S.A. pełni od 14 października 2005 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pani Mariola Więckowska nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie została również wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Pan Tomasz Buczak ma wykształcenie wyższe. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 roku egzaminem radcowskim zakończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Pan Tomasz Buczak:
– w latach 1995-1999 współpracował z kancelariami radcowskimi.
– W latach 1999-2000 był zatrudniony w Banku Staropolskim S.A. w upadłości na stanowisku radcy prawnego, a także p.o. Dyrektora Biura Zarządu, Rady i Obsługi Prawnej.
– W latach 2000 – 2002 był zatrudniony w Departamencie Prawnym Centrali Invest – Bank S.A. w Poznaniu,

– od roku 2002 prowadzi Indywidualną praktykę zawodową, w tym od lipca 2004 r. stale współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Celichowski – Szyndler – Więckowska i Partnerzy. Od stycznia 2006 roku jest partnerem w tej Kancelarii W ramach swojej praktyki specjalizuje się w zagadnieniach związanych z analizą stanu prawnego przedsiębiorstw, obsługą procesów przekształcania, fuzji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Jest kluczowym prawnikiem Kancelarii w procesach IPO i SPO oraz ofertach niepublicznych na GPW oraz Rynku NewConnect

Funkcję Członka Rady Nadzorczej TELL S.A. pełni od 14 października 2005 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Tomasz Buczak nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został również wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Pan Paweł Turno posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra.
Pan Paweł Turno kolejno pracował:
– w latach 1986 – 1989 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku asystenta,
– w latach 1989 – 1997 w „EMAX” S.A. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarządu,
– w latach 1997 – 1998 w AMS S.A. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarządu,
– w latach 1998 – 1999 w BB Investment Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarządu,
– w latach 1999 do dziś w BBI Capital S.A. w Poznaniu na stanowisku Prezesa Zarządu.

Od 2004 roku pełni funkcję członka rady nadzorczej w TELL S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Paweł Turno nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został również wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Pan Tomasz Grabiak posiada wykształcenie wyższe. W latach 1980-1987 studiował na Politechnice Poznańskiej, uzyskał tytuł magistra inżyniera wydziału Budownictwa Lądowego (kierunek Inżynieria Środowiska).
Pan Tomasz Grabiak jest współzałożycielem, partnerem i udziałowcem BB Investment i Członkiem Rady Nadzorczej BBI, a także Prezesem Zarządu i Współwłaścicielem LOGZACT Sp. z o.o.
W latach 1988 – 2007 najpierw w EMAX sp. z o.o., następnie EMAX S.A. i kolejno SYGNITY S.A. jako Dyrektor Działu Zintegrowane Systemy Logistyczne wcześniej ASL – Automatyczne Systemy Logistyczne. W spółce EMAX SA w latach 2002 – 2007 był Prokurentem Spółki. Od 01.06.2008 r. jest Prezesem Zarządu i Współwłaścicielem LOGZACT Sp. z o.o. – spółki będącej kontynuacją działalności prowadzonej w ramach EMAX, a potem SYGNITY SA w ramach Działu Zintegrowane Systemy Logistyczne.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Tomasz Grabiak nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został również wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Pan Piotr Karmelita jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym. Pracę rozpoczynał w spółce Dom Maklerski BMT S.A. i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 roku). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla przedsiębiorstw poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przyjmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym; opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych. Następnie w ramach grupy BB Investment zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz zajmował się inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up.
Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach: BBI TFI SA , BMT SA, w spółkach celowych Relpol 1 Sp. z o.o., Relpol 2 Sp. z o.o., Relpol 5 Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu w spółkach: BB Investment Sp. z o.o., BBI Capital SA, BBI Capital NFI SA, Rubicon Partners Dom Maklerski SA, BBI Seed Fund Sp. z o.o.
Ponadto jest Członkiem Rad Nadzorczych: Tell SA, Telecom Media Sp. z o.o., Cafe News Sp. z o.o., Cartridge World CEE Sp. z o.o., Elzab SA, Kansas Semiconductors LLC, KopaHaus SA, Hardex SA, Public Profits Sp. z o.o. , Dominium SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Piotr Karmelita nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie został również wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu