Raporty bieżące

Pozyskanie finansowania przez spółkę Vue Storefront Inc.

Raport bieżący nr: 41/2021

Data: 4 października 2021

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX Spółka Akcyjna („Emitent”) informuje, że w dniu 2 października 2021 r. zostały podpisane dokumenty transakcyjne związane z pozyskaniem przez spółkę Vue Storefront Inc., zarejestrowaną w Stanie Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki („Vue Storefront” lub „Spółka”), finansowania w drodze emisji nowych akcji, o wartości 17,1 mln USD, przy wycenie przedtransakcyjnej Vue Storefront wynoszącej 63,0 mln USD (dalej „Transakcja”). Większość nowych akcji zostanie objęta przez 3 inwestorów instytucjonalnych – fundusze inwestycyjne zarządzane przez Creandum, Earlybird Venture Capital i Paua Ventures – a pozostała część przez grupę mniejszych inwestorów, tzw. business angels.

Vue Storefront jest spółką dominującą wobec spółki VSF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „VSF PL”), w której Emitent posiada na dzień publikacji niniejszego raportu ok. 14% udział w kapitale zakładowym.

Emitent ma prawo (opcję) do dokonania w dowolnym momencie konwersji posiadanych przez siebie udziałów w VSF PL na akcje Vue Storefront, poprzez ich aport do Spółki i objęcie w zamian za to odpowiedniej liczby jej akcji (dalej „Konwersja”), na zasadach szczegółowo określonych w umowach podpisanych z Vue Storefront oraz jej wspólnikami na gruncie prawa amerykańskiego. W przypadku wykonania prawa do Konwersji w całości przez Emitenta oraz wszystkich pozostałych wspólników VSF PL (którzy posiadają analogiczne prawa do Konwersji), Emitent uzyskałby – po uwzględnieniu: (i) Transakcji, (ii) szeregu mniejszych transakcji realizowanych w związku z Transakcją oraz (iii) planowanej emisji dodatkowych akcji w Spółce w ramach programu motywacyjnego dla jej menedżerów i pracowników – udział w kapitale zakładowym Vue Storefront na poziomie ok. 9%.

Vue Storefront posiada ze swojej strony opcję wywołania Konwersji w przypadku ewentualnego przyszłego istotnego zdarzenia o charakterze transakcyjnym dotyczącego Vue Storefront lub realizacji przez Spółkę pierwszej oferty publicznej o określonej wartości.

Emitent podjął decyzję o przekazaniu informacji o Transakcji do publicznej wiadomości z uwagi na możliwy istotny wzrost wartości posiadanego przez Emitenta pakietu udziałów VSF PL w stosunku do nakładów poniesionych przez Emitenta na tę inwestycję (Emitent objął udziały w VSF PL w 2020 r. za kwotę 329,1 tys. zł i w tej wartości figurują one w księgach Emitenta). Ewentualna przyszła sprzedaż posiadanych przez Emitenta udziałów w VSF PL lub akcji w Vue Storefront (w przypadku Konwersji), po wycenie wynikającej z Transakcji lub do niej zbliżonej, miałaby istotny pozytywny wpływ na wynik finansowy Emitenta i jego sytuację gotówkową.

Emitent zwraca jednocześnie uwagę na następujące istotne okoliczności:

  • Emitent nie planuje obecnie sprzedaży posiadanych przez siebie udziałów, ani bezpośrednio, ani poprzez ich wcześniejszą Konwersję, a więc wycena udziałów w VSF PL, wynikająca pośrednio z Transakcji na akcjach Vue Storefront, ma obecnie w odniesieniu do Emitenta charakter teoretyczny;
  • Inwestycja jest obarczona dużym poziomem ryzyka z uwagi na wczesny etap rozwoju Spółki, a tym samym nie ma żadnej gwarancji, że wycena wynikająca z Transakcji zostanie w przyszłości utrzymana, a w przypadku ewentualnego przyszłego niepowodzenia zakładanych przez Vue Storefront celów biznesowych, Emitent może nawet całkowicie stracić wniesiony przez siebie wkład;
  • w przypadku Konwersji akcje objęte przez Emitenta w Spółce będą akcjami zwykłymi, podczas gdy akcje obejmowane przez nowych inwestorów w ramach Transakcji są akcjami uprzywilejowanymi, co w przypadku ewentualnej sprzedaży akcji przez Emitenta może oznaczać dyskonto ceny możliwej do uzyskania ze sprzedaży tych akcji w stosunku do ceny możliwej do uzyskania w danym momencie za akcje preferowane.

Vue Storefront zajmuje się rozwojem i dystrybucją rozwiązań przeznaczonych dla eCommerce, służących do tworzenia tzw. front-endu sklepów internetowych, czyli ich warstwy odpowiadającej za bezpośrednią komunikację z konsumentem. Rozwiązania Vue Storefront są tworzone w tzw. modelu headless, co oznacza możliwość współpracy z dowolnymi systemami back-endowymi (odpowiadającymi za warstwę techniczną sklepu) i w technologii PWA, gwarantującej m.in. dużą szybkość działania i możliwość pracy w trybie off-line. Podstawowe rozwiązanie Vue Storefront działa w oparciu o licencje open-source (a więc jest dostępne za darmo dla wszystkich chętnych użytkowników), ale Spółka sprzedaje również licencje komercyjne, w ramach których zapewnia klientom rozszerzony zakres usług. Rozwiązanie Vue Storefront jest wykorzystywane przez klientów na całym świecie.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski  – Członek Zarządu