Raporty bieżące

Pozytywna ocena Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy.

Raport bieżący nr: 20/2024

Data: 21 maja 2024

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż powziął informację o pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki rekomendacji Zarządu Emitenta dotyczącej podziału zysku netto Spółki oraz wypłaty dywidendy w wysokości 3,00 złotych na jedną akcję, zgodnie z raportem bieżącym nr 12/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku. Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej Emitenta zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Spółki w celu podjęcia uchwały. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto Emitenta za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27 maja 2024 r.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu