Raporty bieżące

Prognoza wyników na rok 2015

Raport bieżący nr: 21/2015

Data: 10 czerwca 2015

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Wobec podjęcia przez emitenta decyzji o przekazaniu do wiadomości publicznej prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej emitenta na rok 2015, Zarząd emitenta działając zgodnie z §5 ust.1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. nr 133 z 2014 r.), informuje o sporządzeniu takiej prognozy.

Emitent prognozuje:

–  wzrost łącznych przychodów grupy kapitałowej emitenta w stosunku do roku 2014 o 27%, do kwoty 315,04 mln zł, jednocześnie emitent zakłada spadek o 10% przychodów w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej, z uwagi na oczekiwane niższe przychody ze sprzedaży telefonów abonamentowych, przy czym sprzedaż telefonów abonamentowych jest neutralna dla wyniku finansowego tego segmentu,

– wzrost łącznego zysku operacyjnego grupy kapitałowej emitenta w stosunku do roku 2014 o 47%, do kwoty 15,83 mln zł, przy czym emitent zakłada, że zysk operacyjny w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej pozostanie na poziomie z roku 2014, zatem wzrost wyniku na tym poziomie wynikał będzie z konsolidacji wyników spółek Cursor S.A. i Divante Sp.  z o.o.,

– wzrost łącznego zysku operacyjnego grupy kapitałowej emitenta powiększonego o amortyzację (EBITDA) w stosunku do roku 2014 o 56%, do kwoty 19,66 mln zł, przy czym prognozowany przyrost EBITDA jest większy niż przyrost zysku operacyjnego, z uwagi na proporcjonalnie wyższą amortyzację wykazywaną przez segmenty Wsparcia Sprzedaży i E-biznesu,

– wzrost łącznego zysku netto grupy kapitałowej emitenta w stosunku do roku 2014  o 74%, do kwoty 10,50 mln zł

– wzrost na tym poziomie wynika z ww. opisanych wzrostów na poziomie operacyjnym oraz braku zdarzeń jednorazowych, jakim był w 2014 r. odpis z tytułu utraty wartości udziałów w spółce Toys4Boys Sp. z o.o.

Powyższa prognoza została sporządzona  w oparciu o następujące założenia:

 1. Przychody i koszty w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej oszacowano na podstawie:
  1. własnych prognoz dotyczących wolumenów aktywacji,
  2. wielkości sieci sprzedaży
  3. obowiązujących w dniu publikacji prognozy systemów prowizyjnych w poszczególnych spółkach grupy kapitałowej emitenta.
 1. Przychody i koszty w segmentach Wsparcia Sprzedaży oraz E-biznesu oszacowano na podstawie:
  1. zawartych kontraktów
  2. potencjalnych kontraktów, które zdaniem emitenta mają wysokie prawdopodobieństwo realizacji
  3. planów dotyczących rozbudowy infrastruktury oraz rozwoju możliwości świadczenia usług w przyszłości
  4. realizowanych i planowanych działań w zakresie optymalizacji kosztów

Emitent będzie na bieżąco monitorował możliwość realizacji prognozowanych wyników dokonując bieżącej analizy wolumenów aktywacji, wielkości sieci sprzedaży i systemów prowizyjnych (w segmencie Zarządzania Sieciami Sprzedaży Detalicznej) oraz zawartych kontraktów i stopnia realizacji planów w zakresie rozbudowy infrastruktury, rozwoju możliwości świadczenia usług oraz optymalizacji kosztów (w segmentach Wsparcia Sprzedaży oraz E-biznesu).

Emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywał ewentualnej korekty prognozy kwartalnie, chyba, że wcześniej nastąpią istotne zmiany czynników, w oparciu o które sporządzono prognozę, w tym w szczególności w zakresie systemów prowizyjnych lub znaczących kontraktów.  Kryterium dokonywanej oceny będzie stanowił poziom realizacji prognozowanych wyników.


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu