Raporty bieżące

Projekt uchwały ZWZA zgłoszony przez Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 26/2013

Data: 6 czerwca 2013

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianami), Zarząd TELL S.A. w załączeniu przesyła zgłoszony przez Akcjonariuszy projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 11 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu