Raporty bieżące

Projekt zmiany statutu

Raport bieżący nr: 14/2012

Data: 18 kwietnia 2012

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), Zarząd Tell S.A. informuje, że zamierza przedstawić Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy następujący projekt zmiany §5 ust.1 Statutu Spółki:

dotychczasowe brzmienie:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100) i dzieli się na:
a) 1.856.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych
uprzywilejowanych serii A,
b) 4.453.623 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy)
akcje zwykłe na okaziciela.”

proponowana zmiana:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100) i dzieli się na:
a) 1.704.750 (jeden milion siedemset cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 4.604.873 (cztery miliony sześćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela.”

Proponowana zmiana ma na celu uwzględnienie w treści Statutu aktualnej ilości akcji imiennych i na okaziciela – po przeprowadzonych po ostatnim WZA dwóch zamianach akcji imiennych na akcje na okaziciela (w dniu 19 grudnia 2011 r. i w dniu 11 stycznia 2012 r.).


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu