Raporty bieżące

Projekt zmiany statutu

Raport bieżący nr: 31/2011

Data: 4 listopada 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), Zarząd Tell S.A. informuje, że zamierza przedstawić Radzie Nadzorczej, a następnie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które planuje zwołać na dzień 12 grudnia 2011 roku, następujący projekt zmiany ust.1 §5 Statutu Spółki:
dotychczasowe brzmienie ust.1 §5 Statutu Spółki:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100) i dzieli się na:
a) 2.116.625 (dwa miliony sto szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 4.192.998 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela.”

proponowana zmiana:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.261.924,60 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote 60/100) i dzieli się na:
a) 1.976.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b) 4.333.623 (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela.”

Proponowana zmiana ma na celu uwzględnienie w treści Statutu aktualnej ilości akcji imiennych i na okaziciela – po przeprowadzonych po ostatnim ZWZA dwóch zamianach akcji imiennych na akcje na okaziciela (w dniu 4 maja 2011 r. i w dniu 19 września 2011 r.).


Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu