Raporty bieżące

Projekt zmiany statutu

Raport bieżący nr: 46/2008

Data: 5 grudnia 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), informuje, że w dniu 4 grudnia 2008 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, w której Rada zaakceptowała zaproponowany przez Zarząd porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 19 grudnia 2008 r. (w tym w sprawie zmiany Statutu) i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w projektowanej treści.
Porządek obrad i projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 44/2008 z dnia 25 listopada 2008 r.


Podstawa prawna:  Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu