Raporty bieżące

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 11/2009

Data: 20 marca 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 6 kwietnia 2009 roku.
Jednocześnie Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, dostępne są dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w szczególności uchwały Zarządu dotyczące zwołania zgromadzenia, jego porządku obrad i projektów uchwał wraz z uzasadnieniem oraz uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu