Raporty bieżące

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 34/2011

Data: 14 listopada 2011

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259 ze zmianą), Zarząd TELL S.A. w załączeniu przesyła projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 12 grudnia 2011 r.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała treść przedstawionych przez Zarząd projektów uchwał Zgromadzenia i zarekomendowała Zgromadzeniu podjęcie uchwał w projektowanej treści.
Na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce spółka/Walne Zgromadzenie, dostępne są informacje i dokumenty związane ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, w tym w szczególności opinia Rady Nadzorczej co do porządku obrad i projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Art.56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu