Raporty bieżące

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Raport bieżący nr: 4/2008

Data: 7 kwietnia 2008

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744), przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 21 kwietnia 2008 roku.
Jednocześnie Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, dostępne są dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy: uchwały Zarządu dotyczące zwołania zgromadzenia, jego porządku obrad, projektów uchwał wraz z uzasadnieniami oraz uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zwołania zgromadzenia i projektów uchwał zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu