Raporty bieżące

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport bieżący nr: 25/2009

Data: 17 czerwca 2009

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z §38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259), przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Stanisław Górski – Członek Zarządu; Robert Krasowski – Członek Zarządu