Raporty bieżące

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr: 16/2010

Data: 16 kwietnia 2010

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2010 z dnia 30 marca 2010 r. Zarząd TELL S.A., stosownie do przesłanego emitentowi stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego, w załączeniu przesyła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2009. Jednocześnie informujemy, że wskazane wyżej Sprawozdanie zostało opublikowane na stronie internetowej emitenta już w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. 30 marca 2010 r., o czym emitent poinformował w treści powołanego na wstępie raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Podpisano: Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu