Raporty bieżące

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej (złożenie oferty przez spółkę zależną emitenta)

Raport bieżący nr: 12/2015

Data: 24 kwietnia 2015

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


Zarząd TELL S.A., działając zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz.1382), przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której publikacja została opóźniona w oparciu o treść art. 57 wskazanej wyżej ustawy.
Emitent informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku przekazał Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu do dnia 30 czerwca 2015 r. wykonania obowiązku, o którym mowa w art.56 ust.1 wskazanej wyżej ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej złożenia przez spółkę zależną emitenta – Euro-Phone sp. z o.o., w dniu 20 marca 2015 r. oferty zawarcia umowy przeniesienia praw i przyszłych obowiązków wynikających z umów przedstawicielskich i umów o współpracy, w oparciu o które podmiot, któremu została złożona oferta zbudował sieć sprzedaży usług telefonii komórkowej i dystrybucji telefonów komórkowych i osprzętu, w ramach umowy dystrybucyjnej zawartej z operatorem telekomunikacyjnym. Opóźnienie przekazania informacji związane było ze złożeniem wskazanej wyżej oferty pod warunkiem wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez operatora telekomunikacyjnego. Zgoda taka została wyrażona w dniu 24 kwietnia 2015 r., tym samym ustały przyczyny opóźnienia, a emitent poniżej przedstawia treść informacji poufnej.
W dniu 20 marca 2015 r. Euro-Phone sp. z o.o. – spółka zależna emitenta – złożyła spółce Transactor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ofertę zawarcia, zgodnej z załączonym do oferty wzorem, umowy przeniesienia praw i przyszłych obowiązków wynikających z umów przedstawicielskich i umów o współpracy zawartych przez Transactor sp. z o.o., w oparciu o które Transactor sp. z o.o. zbudowała sieć sprzedaży usług telefonii komórkowej i dystrybucji telefonów komórkowych i osprzętu, w ramach umowy dystrybucyjnej zawartej z operatorem telekomunikacyjnym T-Mobile Polska S. A.. Oferta została złożona pod warunkiem wyrażenia zgody na jej zawarcie przez operatora, pozytywnego wyniku przeprowadzonego przez Euro-Phone sp. z o.o. audytu przedmiotu umowy i audytu finansowego Transactor sp. z o.o., przekazania protokołów potwierdzających odbiór przez podmioty będące stroną umów przedstawicielskich i umów o współpracy, wyposażenia stanowiącego własność T-Mobile Polska S.A. i wyrażenia zgody na przeniesienie praw i obowiązków przez Zgromadzenie Wspólników Transactor sp. z o.o.
Zarówno składający ofertę, jak i jej adresat zobowiązali się do zawarcia umowy, w brzmieniu określonym w załączniku do oferty, w terminie do 30 czerwca 2015 r., jeśli w tym terminie spełnione zostaną wszystkie warunki określone w ofercie. W razie niewywiązania się ze zobowiązania do zawarcia umowy, strona która zobowiązania nie wykona będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 100.000 zł

Zgodnie ze wzorem umowy załączonym do oferty przeniesienie praw i przyszłych obowiązków dotyczyć ma umów przedstawicielskich, obejmujących łącznie 23 lokalizacje i 7 autoryzowanych doradców biznesowych działających w ramach umów o współpracy. Wynagrodzenie za przeniesienie praw i obowiązków zostało określone na kwotę 2.000.000 zł powiększoną o podatek VAT. Przeniesienie praw i przyszłych obowiązków wynikających z umów przedstawicielskich i umów o współpracy nastąpić ma z dniem 30 czerwca 2015 r. W dniu 30 czerwca 2015 r. nastąpić ma również zapłata wynagrodzenia.


Podstawa prawna:  Art.56 ust.1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podpisano:  Rafał Stempniewicz – Prezes Zarządu