Raporty bieżące

Przesunięcie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

Raport bieżący nr: 12/2022

Data: 28 marca 2022

Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757) (dalej: „Rozporządzenie”), Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „OEX”, „Emitent”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok, wskazany w raporcie bieżącym nr 3/2022 opublikowanym w dniu 31 stycznia 2022 roku, z dnia 31 marca 2022 roku (dotychczasowa data publikacji) na dzień 11 kwietnia 2022 roku (nowa data publikacji).

 

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, nie ulegają zmianie.

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Tomasz Słowiński – członek zarządu

Robert Krasowski – członek zarządu