Raporty bieżące

Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu za rok 2019.

Raport bieżący nr: 5/2020

Data: 16 kwietnia 2020

Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757) (dalej: „Rozporządzenie”), Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „OEX”, „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż ulegają zmianie następujące terminy publikacji raportów okresowych wskazanych w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku:
1. Raportu rocznego za 2019 rok, z dnia 22 kwietnia 2020 roku (dotychczasowa data publikacji) na dzień 29 kwietnia 2020 roku (nowa data publikacji),
2. Skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok, z dnia 22 kwietnia 2020 roku (dotychczasowa data publikacji) na dzień 29 kwietnia 2020 roku (nowa data publikacji).

Zmiany terminów publikacji, o których mowa powyżej wynikają z utrudnień w terminowej realizacji procedur związanych z przygotowaniem oraz badaniem sprawozdań finansowych Emitenta i jego grupy kapitałowej wywołanych wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii.
Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Robert Krasowski – członek zarządu
Tomasz Słowiński – członek zarządu