Raporty bieżące

Przesunięcie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku.

Raport bieżący nr: 7/2024

Data: 26 kwietnia 2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757), Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż ulega zmianie termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2024 roku z dnia 22 maja 2024 roku (dotychczasowa data publikacji) na dzień 31 maja 2024 roku (nowa data publikacji).

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2024 z dnia 30 stycznia 2024 roku nie ulegają zmianie.

 

 

 

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu