Raporty bieżące

Przesunięcie terminu skonsolidowanego raportu kwartalnego za 1Q 2020 roku.

Raport bieżący nr: 6/2020

Data: 8 maja 2020

Zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757) (dalej: „Rozporządzenie”), Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „OEX”, „Emitent”) informuje, że ulega zmianie termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku, wskazany w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, z dnia 14 maja 2020 roku (dotychczasowa data publikacji) na dzień 21 maja 2020 roku (nowa data publikacji).

 

Zmiana terminu publikacji, o której mowa powyżej, wynika z utrudnień w terminowej realizacji procedur związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych Emitenta i jego grupy kapitałowej wywołanych wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii.

 

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, z uwzględnieniem zmian terminów wskazanych w raporcie bieżącym 5/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku nie ulegają zmianie.

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Tomasz Słowiński – członek zarządu

Artur Wojtaszek – członek zarządu