Raporty bieżące

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr: 10/2020

Data: 7 sierpnia 2020

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z §19 ust. 1 pkt 2)
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku ze zwołanym na dzień 25 sierpnia 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, informuje, że 7 sierpnia 2020 r., Rada Nadzorcza Spółki przyjęła i będzie przedstawiała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:
1. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
2. Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, oceny sposobu wypełniania przez OEX S.A. obowiązków informacyjnych w zakresie ładu korporacyjnego oraz oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
– które to dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce WZA 2020.
Ponadto, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 sierpnia 2020 r., pozytywnie zaopiniowała ich treść i postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w projektowanej treści.
W nawiązaniu do powyższego, odnosząc się do kwestii podziału zysku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2019 r. w kwocie 32.504.367,62 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i 62/100) i zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w sposób zgodny z tym wnioskiem, tj. przekazanie wskazanej kwoty:
a) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 17.559.922,24 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 24/100), tj. 2,32 zł (dwa złote i 32 grosze) na każdą akcję Spółki uczestniczącą w dywidendzie;
b) na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy, tj. 14.944.445,38 zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych i 38/100).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jerzy Motz – Prezes Zarządu