Raporty bieżące

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr: 17/2021

Data: 10 czerwca 2021

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i  okresowe

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z §19 ust. 1 pkt 2)
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, informuje, że 10 czerwca 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki przyjęła i będzie przedstawiała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

  1. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
  2. Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, oceny sposobu wypełniania przez OEX S.A. obowiązków informacyjnych w zakresie ładu korporacyjnego oraz oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

– które to dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu oraz są dostępne  na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce WZA 2021.

Ponadto, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2021 r., pozytywnie zaopiniowała ich treść i postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w projektowanej treści.

W nawiązaniu do powyższego, odnosząc się do kwestii podziału zysku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie proponowanego przeznaczenia zysku netto za 2020 r. tj. kwoty 13.288.237,36 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych  36/100), w całości na kapitał zapasowy Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu