Raporty bieżące

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. dokumentów oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport bieżący nr: 18/2022

Data: 11 maja 2022

Podstawa prawna                                                                                                  

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:                                                                                                                        

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku ze zwołanym na dzień 18 maja 2022 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, informuje, że Rada Nadzorcza Spółki przyjęła i będzie przedstawiała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

  1. Sprawozdanie z działalności Rady za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
  2. Ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance, oceny sposobu wypełniania przez OEX S.A. obowiązków informacyjnych w zakresie ładu korporacyjnego oraz oceny wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

– które to dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce WZA.

Ponadto, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 18 maja 2022 r., pozytywnie zaopiniowała ich treść i postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w projektowanej treści.

W nawiązaniu do powyższego, odnosząc się do kwestii podziału zysku, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenie całego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 r. na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy oraz powiększenie wypłacanej dywidendy o kwotę w wysokości 36.583.630,41 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych i 41/100), pochodzącą z kapitału zapasowego (z uwzględnieniem kwoty, która ma zostać przeniesiona na kapitał zapasowy z kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych, pozostałą po skupie akcji własnych) i tym samym wypłatę dywidendy akcjonariuszom w łącznej wysokości 40.024.570,95 zł (słownie: czterdzieści milionów dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych i 95/100), tj. 5,85 zł na jedną akcję Spółki (bez uwzględnienia akcji własnych).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu