Raporty bieżące

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą OEX S.A. sprawozdania oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Raport bieżący nr: 21/2024

Data: 21 maja 2024

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku ze zwołanym na dzień                                          27 maja 2024 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, informuje, że Rada Nadzorcza Spółki przyjęła i będzie przedstawiała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 sporządzone na podstawie art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zasady 2.11. „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW 2021” wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, które to dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu oraz są dostępne na stronie internetowej Spółki, w części dotyczącej relacji inwestorskich, w zakładce WZA.

Ponadto, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd porządkiem obrad i projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 maja 2024 r., pozytywnie zaopiniowała ich treść i postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w projektowanej treści.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu