Raporty bieżące

Przyjęcie przez Zarząd OEX S.A. Polityki Dywidendowej OEX S.A. na lata 2022–2024

Raport bieżący nr: 16/2022

Data: 12 kwietnia 2022

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR –  informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o przyjęciu Polityki Dywidendowej OEX S.A. na lata 2022–2024 („Polityka”). Zgodnie z przyjętą Polityką, Zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) za każdy rok obrotowy objęty polityką, poczynając od dywidendy za 2022 r.

Rekomendując wypłatę dywidendy Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy Kapitałowej OEX, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym kowenanty wynikające z umów kredytowych) oraz perspektywy Grupy Kapitałowej OEX, uwzględniające uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne, a także potrzeby kapitałowe wynikające z planowanych przejęć.

W związku z tym, iż istotnym elementem strategii OEX są transakcje kapitałowe, polegające na nabywaniu lub sprzedaży akcji bądź udziałów w spółkach, Zarząd będzie dodatkowo brał pod uwagę planowane lub dokonane transakcje tego typu. W przypadku sprzedaży aktywów Zarząd rozważy rekomendowanie w danym roku obrotowym kwoty dywidendy wyższej niż wskazana w punkcie 2.

Finansowanie przejęć Zarząd OEX zamierza oprzeć zarówno na środkach własnych, jak i finansowaniu dłużnym, przy czym celem pozostaje utrzymanie relacji długu netto do EBITDA poniżej 3,0 (na bazie danych skonsolidowanych).

Rekomendowanie pozostawienia całości zysku w Spółce lub wypłaty dywidendy w wysokości niższej niż przyjęta w Polityce będzie możliwe w szczególności w następujących przypadkach:

  • Spółka wykaże niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony będzie na ich pokrycie;
  • plany inwestycyjne Spółki lub spółek zależnych będą wymagać pozostawienia środków pieniężnych w Spółce;
  • Spółka lub Grupa Kapitałowa nie wygeneruje dostatecznych środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;
  • wypłata dywidendy zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących Spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż ostateczna decyzja dotycząca wypłaty i wysokości dywidendy należy każdorazowo do Walnego Zgromadzenia, które nie jest związane rekomendacją Zarządu.

Zarząd będzie informował odrębnym raportem o każdej zmianie, aktualizacji lub odstąpieniu od stosowania Polityki.

Zarząd Emitenta uznaje, iż przyjęcie Polityki może mieć istotny wpływ na ocenę akcji Spółki wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym i tym samym stanowi informację poufną.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu