Raporty bieżące

Przystąpienie Spółki do procesu negocjacji dotyczącego zawarcia porozumienia z udziałem akcjonariuszy Spółki mającego na celu doprowadzenie do wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr: 8/2024

Data: 29 kwietnia 2024

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało w dniu 10 kwietnia 2024 r. opóźnione przez Spółkę na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”):

 

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 10 kwietnia 2024 r. podjął decyzję o przystąpieniu przez Spółkę do uruchomionego z inicjatywy jednego ze znaczących akcjonariuszy Spółki procesu negocjacji z zainteresowanymi akcjonariuszami Spółki, dotyczących zawarcia porozumienia w zakresie współdziałania obejmującego nabywanie akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych, w szczególności w trybie wezwania oraz docelowo doprowadzenie do utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej wskutek przeprowadzenia procedury wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym. Zaangażowanie Spółki w proces tych negocjacji wiąże się z wyrażeniem przez Zarząd woli realizacji scenariusza, w którym dalszy rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej odbywałby się w sposób harmonijny poza systemem zinstytucjonalizowanego rynku kapitałowego w Polsce.

Dla celów dalszego przebiegu negocjacji z udziałem Spółki, Spółka zawrze z podmiotami uczestniczącymi w tym procesie stosowne umowy o zachowaniu poufności.

Zarząd Spółki będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o ewentualnych istotnych decyzjach i wydarzeniach wynikających z przebiegu procesu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

 

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu

Robert Krasowski – Członek Zarządu