Raporty bieżące

Przystąpienie Spółki do procesu negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia z udziałem akcjonariuszy Spółki mającego na celu doprowadzenie do wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym

Raport bieżący nr: 18/2021

Data: 11 czerwca 2021

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

 

Treść raportu:

 

Zarząd OEX S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Spółkę w dniu 27 kwietnia 2021 r. zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”):

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o przystąpieniu przez Spółkę do uruchomionego z inicjatywy jednego ze znaczących akcjonariuszy Spółki procesu negocjacji z zainteresowanymi akcjonariuszami Spółki, dotyczących zawarcia porozumienia w zakresie współdziałania obejmującego nabywanie akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych, w szczególności w trybie wezwania oraz docelowo doprowadzenie do utraty przez Spółkę statusu spółki publicznej wskutek przeprowadzenia procedury wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym. Zaangażowanie Spółki w proces tych negocjacji wiąże się z wyrażeniem przez Zarząd woli realizacji scenariusza, w którym dalszy rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej odbywałby się w sposób harmonijny poza systemem zinstytucjonalizowanego rynku kapitałowego w Polsce.

Dla celów dalszego przebiegu negocjacji z udziałem Spółki, Spółka zawrze z podmiotami uczestniczącymi w tym procesie stosowne umowy o zachowaniu poufności.

Zarząd Spółki będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o ewentualnych istotnych decyzjach i wydarzeniach wynikających z przebiegu procesu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Tomasz Słowiński – Członek Zarządu
Robert Krasowski – Członek Zarządu